Lębork, dnia 19 czerwca 2018 roku


ZAPYTANIE OFERTOWE

NR PCPR.1.ZPIŚ.2018

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1) Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
NIP 841-16-09-072

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

2) Tryb udzielenia zlecenia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w oparciu o zasadę konkurencyjności. Zamówienie udzielone będzie w trybie określonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3) Opis i zakres przedmiotu zlecenia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od VIII – XII grudnia 2018 roku zgodnie z :

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. nr 50 poz. 259),

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,

- Uchwałą Nr XXX/186/2017 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2017 – 2020.

2. W ramach programu planowane są:

- spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem programu – po 1 godzinie zegarowej na Uczestnika,

- spotkania grupowe - 60 godzin zegarowych dla grupy (przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami nie mogą być dłuższe niż 1 tydzień)

Zajęcia będą odbywały się w terminach i godzinach uzgodnionych przez strony umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego wystąpienia frekwencji uczestników poniżej 6 osób na zajęciach grupowych programu.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.

5. Naboru uczestników do Programu – osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Lęborskiego - dokonuje Zamawiający. Celem realizacji programu uzyskane dane kontaktowe zgłoszonych uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy.

6. Program zostanie przeprowadzony w grupie o liczebności od 6 do 15 osób.

7. Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem indywidualnych zaświadczeń o uczestnictwie w Programie, z podaniem ilości godzin. Uznanie, że osoba ukończyła program, następuje, jeśli uczestniczyła w co najmniej 80% godzinach różnych oddziaływań (indywidualnych i grupowych).

8. Zajęcia programu będą się odbywać w sali szkoleniowej udostępnionej przez Zamawiającego (ul. Czołgistów 5 w Lęborku).

9. Zamawiający zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia programu (np. papier, pisaki, notesy, projektor, ekran, itp.) pod warunkiem zgłoszenia takiego zapotrzebowania.

10. Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne dla Uczestników Programu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

11. Wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu zgodnie z celami określonymi w Programie. Szczegółowy rozkład zajęć z Uczestnikami osoby prowadzące przedstawią najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

12. Wykonawca zbiera listy obecności uczestników programu i przekazuje je Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu zajęć w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisuje Kontrakty, wypełnia Indywidualne Karty Klienta dotyczące diagnozy wstępnej i diagnozy pogłębionej uczestników, wypełnia Karty Informacyjne, Karty spotkań indywidualnych i grupowych, przeprowadza ankiety –pre i –post z uczestnikami na początku prowadzenia zajęć programu i po jego zakończeniu oraz ankiety ewaluacyjne według wzoru wskazanego przez Zamawiającego, monitoruje zachowanie uczestników programu w trakcie bezpośrednich rozmów z uczestnikami programu i ich najbliższym otoczeniem.

13. Wykonawca sporządza sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zamawiającego, obejmujące ocenę przeprowadzonego programu. Wraz ze sprawozdaniem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: Kontrakty, wypełnione Indywidualne Karty Klienta dotyczące diagnozy wstępnej i diagnozy pogłębionej uczestników, wypełnione Karty Informacyjne, Karty spotkań indywidualnych i grupowych, przeprowadzone ankiety –pre i –post z uczestnikami na początku prowadzenia zajęć programu i po jego zakończeniu oraz ankiety ewaluacyjne według wzoru wskazanego przez Zamawiającego, wyniki monitorowania zachowania uczestników programu związanego z przemocą, sporządzonego w trakcie bezpośrednich rozmów z uczestnikami programu i ich najbliższym otoczeniem.

14. Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście albo przez trenerów. Wymagane są dwie osoby: kobieta i mężczyzna – trenerzy prowadzący zajęcia.

15. Wykonawca podda się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zlecenia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika wskazanego przez Zamawiającego.

4) Termin wykonania zlecenia:

W okresie od 01.08.2018 roku do 21.12.2018 roku.

5) Forma zatrudnienia

Umowa cywilno-prawna – umowa zlecenia.

6) Miejsce świadczenia usług:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork.

7) Niezbędne wymagania:

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych może być prowadzona przez osoby, które:

- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji (dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów),

- spełniają warunki do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych określone,
w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie),

- mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- w przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Programu przez kilku Wykonawców, wymogi określone powyżej powinien spełnić z osobna każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

- kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

- kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

8) Wymagania dodatkowe:

- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

- odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

- wysoki stopień empatii;

- nieposzlakowana opinia;

- dyspozycyjność - konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9) Wymagane od Wykonawcy dokumenty i oświadczenia:

a) Oferta na formularzu zgodnie załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

b) CV każdego trenera – osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zlecenia,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

d) oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie z określeniem miejsca, terminu i według jakiego modelu był realizowany program (jeżeli był realizowany),

e) cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy w przypadku zajęć grupowych,

f) cenę brutto za przeprowadzenie zajęć indywidualnych dla 1 uczestnika,

g) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

h) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

10) Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena wykonania usługi ogółem brutto – 100 %.

11) Termin i miejsce składania dokumentów:

Ofertę wraz z załącznikami, zgodnie z pkt 9) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc” można:

1. przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

2. doręczyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku pok. 232.

Termin składania formularzy ofertowych: do 30 czerwca 2018 roku do godziny 12:00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

12) Informacje dodatkowe:

1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zlecenia lub, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa z uwagi na nie przystąpienie do programu minimalnej ilości osób grupy docelowej. Oferentom w takiej sytuacji nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.

3. Zamawiający porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej i drogą elektroniczną.

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

5. Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach rozstrzygniętego postępowania. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

6. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Załączniki:
Pobierz (uchwała nr 186.pdf)Uchwała w sprawie pke[Uchwała w sprawie pke]173 Kb
Pobierz (wzór umowy zlecenia do zapytania pke 2018.doc)wzór umowy[wzór umowy]60 Kb
Pobierz (załącznik do uchwały nr 186.pdf)Załacznik do uchwały w sprawie pke[Załacznik do uchwały w sprawie pke]177 Kb
Pobierz (Załączniki program koreckyjno-edukacyjny 1.doc)Załączniki do zapytania ofertowego[Załączniki do zapytania ofertowego]67 Kb